Εξέλιξη Παραδοτέων έργου ΟΔΟΣ

Π1.1 Μέθοδος αντίδρασης και κωδικοποιημένα σενάρια διαχείρισης πόρων και προσωπικού ανά περιστατικό (Έκθεση)

Στόχος του Παραδοτέου Π1.1 είναι να αναπτυχθεί μια μεθοδολογία που θα αποτυπώνει και θα κωδικοποιεί τις αλληλεπιδράσεις των στοιχείων που συνθέτουν το σύστημα των οδικών σηράγγων προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη ενός ολιστικού συστήματος διαχείρισης των έκτακτων καταστάσεων που μπορεί να συμβούν στις κρίσιμες αυτές οδικές υποδομές. (Ποσοστό ολοκλήρωσης 100%)

Π1.2 Υπηρεσία Διαχείρισης πόρων και αλγόριθμος βελτιστοποίησης χρήσης διαθέσιμων πόρων (Λογισμικό)

Στόχος του παραδοτέου Π1.2 είναι η διαχείριση και συνεπώς η συντήρηση βλαβών που άπτονται της ασφάλειας της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, η διεξαγωγή περιπολιών ασφαλείας και η διαχείριση έκτακτων συμβάντων στον Οδικό Άξονα. Για αυτό το λόγο θα υλοποιηθεί κατάλληλο σύστημα διαχείρισης πόρων που θα περιλαμβάνει τα εξής: 1) εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα Android για το προσωπικό βάρδιας, 2) κατάλληλες διαδικτυακές υπηρεσίες για τη διαχείριση των πόρων και 3) κατάλληλες Web διεπαφές (Web εφαρμογή-διαχειριστές). (Ποσοστό ολοκλήρωσης 100%

Π1.3 Εκτίμηση Χρόνου απόκρισης χειριστών και βελτιστοποίησης αυτού ανά περιστατικό (Έκθεση)

Στόχος του Π1.3 είναι να γίνει μίι αλγοριθμική προσέγγιση με σκοπό την παρουσίαση ενός νέου αλγόριθμου μηχανικής μάθησης προσαρμοσμένος στα δεδομένα που συλλέγονται από το Σύστημα Διαχείρισης Πόρων (που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Π.1.2). (Ποσοστό ολοκλήρωσης 100%)

Π1.4  Σχεδιασμός ιστοτόπου (Website) έργου (Ιστοτόπος)

Στόχος του ιστοτόπου του έργου είναι να συμβάλλει στην ενημέρωση του κοινού για τα αποτελέσματα του έργου αλλά και για τη βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς των χρηστών κατά τη διέλευση από οδικές σήραγγες, καθώς  και την εκπαίδευσή τους για την αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων εντός των οδικών σηράγγων. (Ποσοστό ολοκλήρωσης 100%)

Π2.1  Αποτύπωση γνώσης χρηστών για θέματα ασφαλείας (Έκθεση)

Στόχος του Π.2.1 είναι να γίνει έρευνα σχετικά με τις γνώσεις των χρηστών για τη συμπεριφορά τους κατά την οδήγηση σε σήραγγα. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συγκριθούν με παλαιότερες έρευνες που έχουν γίνει από το ΕΜΠ για να εξεταστεί η διαχρονική τάση/κατάσταση γνώσης των χρηστών και κυρίως για να εντοπιστούν πιθανές συμπεριφορές οι οποίες θα πρέπει να έρθουν σε γνώση των διαχειριστών των κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.). (Ποσοστό ολοκλήρωσης 100%)

Π2.2 Λογισμικό εκπαίδευσης χρηστών (Λογισμικό)

Στόχος του Παραδοτέου Π2.2 είναι τα στοιχεία που θα προκύψουν από το παραπάνω παραδοτέα να τροφοδοτήσουν ένα λογισμικό βασισμένο αρχές της παιγνιοποίησης (gamification) που θα αποτελέσει εργαλείο εκπαίδευσης και ενημέρωσης των χρηστών σχετικά με την ορθή οδηγική συμπεριφορά εντός των σηράγγων τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε έκτακτες καταστάσεις (ικανή απόσταση οχημάτων, χρήση διαθέσιμων καναλιών επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κ. ά). (Ποσοστό ολοκλήρωσης 100%)

Π2.3 Κωδικοποίηση ευρημάτων έρευνας Π2.1. και Π2.2. για ενημέρωση των χειριστών των κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) (Έκθεση)

Στόχος του παραδοτέου Π2.3 είναι από τα ευρήματα της έρευνας καθώς και του λογισμικού να δημιουργηθεί κωδικοποιημένο έντυπο ενημέρωσης των ατόμων που έχουν τον πρώτο και τον κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των περιστατικών αυτών, δηλαδή των χειριστών των κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας των σηράγγων (Ποσοστό ολοκλήρωσης 100%

Π2.4 Διάχυση αποτελεσμάτων μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης (Social media) (Άλλο)

Στόχος του Π2.4 είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων της διεξαγώμενης έρευνας. (Ποσοστό ολοκλήρωσης 100%)

Π2.5 Δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων της έρευνας σε επιστημονικά συνέδρια ή περιοδικά (Δημοσιεύσεις)

Στόχος του Π2.5 είναι να συγκενρώσει τις δημοσιεύσεις που έχουν γίνει σε επιστημονικά συνέδρια ή περιοδικά των αποτελεσμάτων/αποτελεσμα τικότητας της έρευνας της ΕΕ1. (Ποσοστό ολοκλήρωσης 100%)

Π3.1 Υπηρεσία αναγνώρισης επικίνδυνων φορτίων και ενσωμάτωσή της στο σύστημα Tactical (Λογισμικό)

Στόχος του Π3.1 είναι να υλοποιηθεί μια υπηρεσία αναγνώρισης της διέλευσης επικίνδυνων φορτίων από τη σήραγγα καθώς από την εμπλοκή τους αυξάνονται οι συνέπειες του ατυχήματος. Η υπηρεσία θα είναι πλέον σε κατάλληλο πίνακα (dashboard) διαθέσιμη η λίστα των επικίνδυνων φορτίων που μετακινούνται κατά μήκος της οδού. (Ποσοστό ολοκλήρωσης 100%)

Π3.2 Αποτελέσματα προσομοιώσεων (ηλεκτρονικά αρχεία) μέσω λογισμικού 3D (Έκθεση)

Στόχος του Π3.2 είναι να γίνει χρήση λογισμικών πακέτων τρισδιάστατης (3–D) ανάλυσης πυρκαγιάς που μαζί με τη χρήση λογισμικού πακέτου προσομοίωσης εκκένωσης θα απεικονίζει σε εικονικό περιβάλλον την εκκένωση της σήραγγας από τους χρήστες. (Ποσοστό ολοκλήρωσης 100%)

Π3.3 Δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων της έρευνας σε επιστημονικά συνέδρια ή περιοδικά (Δημοσιεύσεις)

Στόχος του Π3.3 είναι να συγκενρώσει τα συμπεράσματα της προσομοιώσεως και τα ευρήματα θα παρουσιαστούν μέσω δημοσίευσης. (Ποσοστό ολοκλήρωσης 100%)

Π3.4 Σχεδιασμός “ευφυών” θυρών διαφυγής (intelligent emergency exits) (Έκθεση)

Στόχος του Π3.4 είναι η προσομοίωση να περιλαμβάνει πέραν των παραπάνω και την συγκριτική αξιολόγηση «έξυπνων» συστημάτων σήμανσης θυρών διαφυγής χρηστών σηράγγων που θα εγκατασταθούν πιλοτικά στα πλαίσια του παρόντος έργου, ως προς την επίδρασή τους στους χρόνους εκκένωσης των χρηστών. (Ποσοστό ολοκλήρωσης 100%)

Π3.5 Δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων της έρευνας σε επιστημονικά συνέδρια ή περιοδικά (Δημοσιεύσεις)

Στόχος του Π3.5 είναι να συγκενρώσει τις δημοσιεύσεις που έχουν γίνει σε επιστημονικά συνέδρια ή περιοδικά των αποτελεσμάτων/αποτελεσμα τικότητας της έρευνας της ΕΕ2. (Ποσοστό ολοκλήρωσης 100%)

Π4.1 Σύστημα διαχείρισης επικοινωνίας κατόπιν έκτακτης κατάστασης/μοντελοποίηση (Έκθεση)

Στόχος του Π4.1 είναι να παρουσιάσει το προτεινόμενο σύστημα (Tactical) που θα είναι ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης πόρων και εκτάκτων καταστάσεων. (Ποσοστό ολοκλήρωσης 100%)

Π4.2. Εφαρμογή κινητού τηλεφώνου (mobile application) για διαχείριση έκτακτων καταστάσεων (Λογισμικό)

Στόχος του Π4.2 είναι η εφαρμογή της μοντελοποίησης του Παραδοτέου Π4.1.(Ποσοστό ολοκλήρωσης 100%)

Π4.3. Πλατφόρμα Κέντρου Επιχειρήσεων και Πίνακας Ελέγχου διαχείρισης επικοινωνιών και εκτάκτων καταστάσεων (Πιλοτική κατασκευή)

Στόχος του Π4.3 είναι η ενσωμάτωση του προτεινόμενου σύστηματος (Tactical) στο Κ.Ε.Κ. που θα είναι ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης πόρων και εκτάκτων καταστάσεων. (Ποσοστό ολοκλήρωσης 100%)

Π4.4. Δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων της έρευνας σε επιστημονικά συνέδρια ή περιοδικά (Δημοσίευση)

Στόχος του Π4.4 είναι η δημοσιεύση σε επιστημονικά συνέδρια ή περιοδικά των ευρυμάτων της ΕΕ3. (Ποσοστό ολοκλήρωσης 100%)

Π5.1. Σχεδιασμός σεναρίων εφαρμογής και υποστήριξη αυτών με μελέτες επικινδυνότητας σηράγγων με πολλαπλές παραμέτρους ευαισθησίας (Έκθεση)

Στόχος του Π5.1 είναι ο σχεδιασμός σεναριών εφαρμογής με κατάλληλες μελέτες επικινδυνότητας. (Ποσοστό ολοκλήρωσης 100%)

Π5.2. Εγκατάσταση στοιχείων σήμανσης “ευφυών” θυρών διαφυγής (intelligent emergency exits) (Πιλοτική κατασκευή)

Στόχος του Π5.2 είναι η εγκατάσταση στη σήραγγα του Βοτονοσίου καθώς και η αξιολόγηση των συστημάτων σήμανσηςτων θυρών διαφυγής με χρήση νέων τεχνολογιών (π.χ. RFID tags, Bluetooth devices, LED sensors, κλπ.) που θα επιτρέψουν την μετατροπή των θυρών από “παθητικό στοιχείο της υποδομής σε “ενεργό” και “ευφυές” στοιχείo αυτής, καθώς και στην βελτίωση του έγκαιρου εντοπισμού των θυρών κάτω από δυσμενείς συνθήκες από χρήστες του οδού και ιδιαίτερα από ευάλωτους χρήστες (π.χ. άτομα με περιορισμένη κινητικότητα ή με περιορισμούς όρασης, ηλικιωμένοι, κλπ.). (Ποσοστό ολοκλήρωσης 100%)

Π5.3. Έκθεση φυσικής προσομοίωσης κατά τη διάρκεια άσκησης σε μια σήραγγα/Συμπεράσματα εφαρμογής (Έκθεση)

Στόχος του Π5.3 είναι η έκθεση απολογισμού λειτουργίας καατά την πιλοτική εφαρμογή. (Ποσοστό ολοκλήρωσης 100%)

Π5.4. Δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων της έρευνας σε επιστημονικά συνέδρια ή περιοδικά (Δημοσίευση)

Στόχος του Π5.4 είναι η δημοσιεύση σε επιστημονικά συνέδρια ή περιοδικά των ευρυμάτων της ΕΕ4. (Ποσοστό ολοκλήρωσης 100%)

Π5.5. Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων του έργου στο κοινό (Ημερίδα)

Στόχος του Π5.5 είναι η ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων από τους φορείς του έργου στο κοινό. (Ποσοστό ολοκλήρωσης 100%)

 

Κέντρο Επικοινωνίας
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Επιστημονικώς Υπεύθυνος
Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ